Vedtægter for:

Fanø Jazzklub

§ 1. - Foreningens navn er: Fanø Jazzklub. Dens hjemsted er Nordby, Fanø.

§ 2. - Foreningens formål er at udbrede forståelse for og kendskab til jazzmusik, blandt andet gennem afholdelse af arrangementer på Fanø.

Stk 2: Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum gennem relevant information til offentligheden.

Stk 3: Foreningen kan endvidere afholde vise-, blues-, folke- og kirkekoncerter.

§ 3 - Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 4 - For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§ 5 - Kontingent betales for et år ad gangen, og kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling,

§ 6. - Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest inden udgangen af maj.  Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel.
Stk 2: Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk 3: Forslag om medlemmer til bestyrelsen kan dog fremsættes under generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen

Stk 4: Dagsorden til den ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se også §9)
  7. Valg af suppleanter og revisorer
  8. Vedtægter
  9. Eventuelt

§ 7. – På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal bortset fra de i §13 og §14 nævnte situationer.

Stk. 2: Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte punkter.

§ 8. – Når formanden for bestyrelsen eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller ¾ af foreningens medlemmer anmoder herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk 2: Forslag til dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

Stk 3: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at der er fremsat begæring herom.

§ 9. – Bestyrelsen har det kunstneriske, økonomiske og administrative ansvar for foreningens virksomhed.

Stk 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en periode af 2 år, således at der på generalforsamlingen i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer

Stk 3: Genvalg kan finde sted

Stk 4: Der vælges hvert år 2 revisorer

§ 10. – Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk 2: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk 3: Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens afgørende.

§ 11. – Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

§ 12. – Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13. – Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted når 2/3 af de afgivne stemmer tiltræder det.

§ 14. – Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer er for forslaget.

§ 15. - Ved opløsning overgår dets nettoaktiver til Fanø Kommunes musikliv.

Stk 2: Ethvert medlem har 1 stemme

Stk 3: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 4:  Ved beregningen af flertallet medregnes hverken blanke eller ugyldige stemmer.

 

Fanø d. 28. januar 2000
Fanø Jazzklub