Sidste generalfprsamling vedr. 2017

Fanø Jazz Klub afholdt fredag, den 26. januar generalforsamling.

Flemming Laulund blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Formanden, Henning Kjærgaard aflagde bestyrelsens beretning, og orienterede bl.a. om programmet for 2018, der vil være en blanding af bands, der tidligere har gæstet Fanø samt nye bands, der ikke tidligere har optrådt i Fanø Jazzklub.

Formanden orienterede om, at bestyrelsen efter forslag fra enkelte medlemmer på generalforsamlingen sidste år, havde undersøgt mulighederne for et sommerarrangement. Bestyrelsen må dog erkende at det vil blive svært at få et foreningsarrangement op at stå i sommerperioden set i lyset af de mange musikarrangementer der er på hele øen, ligesom der skal henses til at foreningens medlemmer og bestyrelsen også holder sommerferie.

Bestyrelsen noterer samtidig med glæde, at nogle af de arrangementer der finder sted på øen i løbet af sommeren, tillige har jazzmusik på programmet.

Bestyrelsen overvejer fra 2019 at starte koncerterne kl. 20.00 mod nu kl. 20.30, hvilket vil være en fordel for orkestrene i forhold til færgeafgang, ligesom klubben formodentlig kan spare udgifter til overnatning for nogle af orkestrene. Ændringen vil fremgå af programmet for 2019.

Formanden afsluttede med at rette en tak til de medlemmer, der gerne giver en hånd med når der er behov. samt til bestyrelsen med ægtefæller for det store arbejde de lægger i Jazzklubben.

Bestyrelsens beretning godkendtes af generalforsamlingen.

Regnskabet blev i kassererens fravær fremlagt af formanden. Regnskabet udviste et overskud på 7.000 kr. Et overskud som bestyrelsen er stolte af bl.a. set i lyset af, at der ikke modtages tilskud fra Musikrådet eller Fanø Kommune. Stigningen i entre, der blev besluttet sidste år, har været med til at forbedre økonomien, ligesom der har været et pænt overskud på flere af koncerterne. Herudover har der i årets løb været lidt flere gæster udefra til koncerterne.

Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen.

Kontingentet blev fastholdt på 100 kr. pr år.

Der var indkommet forslag om at gøre Klubbens tidligere formand Iver Petersen til æresmedlem. Forslaget set i lyset af det kæmpe arbejde Iver har gjort for Jazzklubben igennem mere end 20 år. Generalforsamlingen besluttede at udnævne Iver Petersen til æresmedlem af Fanø Jazz Klub.

Anna Schiøtt og Birgit Wille blev genvalgt til bestyrelsen.

Til suppleanter genvalgtes Mette Pettit og Henning Jeppesen, ligesom revisorerne Niels Brinch og Torben Mahler genvalgtes.

Under eventuelt orienterede formanden om programmet for 2018.

Efter generalforsamlingen underholdt All Time Jazzband med traditionel jazz og New Orleans jazz.